MK 2 : MODULES

Cutting Module

Cutting Module for 8” to 22” pipe diameters: (Dimensions approx.)

Dimension (W x L x H): 1,200 x 1,200 x 1,360 mm
Weight in Air: 182 kg.

Cutting Module for 22” to 36” pipe diameters: (Dimensions approx.)

Dimension (W x L x H): 1,900 x 1,900 x 1,530 mm
Weight in Air: 348 kg.